Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Centrale klimatyzacyjne VBW Engineering zgodne z Ekoprojektem

VBW Engineering w swojej ofercie przedstawia szeroki wachlarz urządzeń w pełni spełniających obowiązujące od 01 stycznia 2016 roku wymagania na rzecz obniżenia zużycia energii oraz dążenia do większej efektywności energetycznej produkowanych central klimatyzacyjnych. Uchwalone w lipcu 2014 roku rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. UE L 337/8) uściślają wymagania stawiane producentom urządzeń w całej Unii Europejskiej.

Z przyjemnością informujemy, że nasze wyroby całkowicie odpowiadają stawianym wymaganiom, a dostosowane do najnowszych rozporządzeń, jeszcze bardziej zmniejszają koszty eksploatacji obiektów, tym samym podwyższając ich walory ekologiczne. Mniejsze zużycie energii elektrycznej jest znaczącym faktem, dla odbiorców rozważających ewentualny zakup urządzeń producentów, którzy w dalszym ciągu nie dostosowali swojego profilu produkcji.

Szczególne wymogi dotyczące Ekoprojektu mają zastosowanie w odniesieniu do systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych SWM i budynków niemieszkalnych SWNM. Poniższa tabela ukazuje wymagania mające zastosowanie do SWNM.

Nasze urządzenia spełniając obecne wymagania, są jeszcze bardziej przyjazne użytkownikom oraz środowisku.

TABELKA

DEFINICJE:

UOC – układ odzysku ciepła oznacza część dwukierunkowego systemu wentylacyjnego wyposażoną w wymiennik ciepła przeznaczony do przekazywania ciepła z (zanieczyszczonego) powietrza wywiewanego do (świeżego) powietrza nawiewanego;

JSW – jednokierunkowy system wentylacyjny oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, albo na zewnątrz (wywiew), albo do wnętrza pomieszczenia (nawiew); w systemie tym wymuszany mechanicznie przepływ powietrza jest równoważony jego naturalnym dopływem lub odpływem;

DSW – dwukierunkowy (nawiewno - wyciągowy) system wentylacyjny oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza między wnętrzem budynku a obszarem na zewnątrz, wyposażony zarówno w wentylatory wywiewne, jak i nawiewne;

SW – system wentylacyjny oznacza urządzenie o napędzie elektrycznym, wyposażone w przynajmniej jeden wirnik, jeden silnik i obudowę, przeznaczone do wymiany, w budynku lub w części budynku, powietrza zużytego na świeże powietrze z zewnątrz;

SWNM – system wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych oznacza system wentylacyjny, którego maksymalna wartość natężenia przepływu przekracza 250m3/h, a w przypadku, gdy wartość ta mieści się w przedziale od 250 do 1000 m3/h, informacje podane przez producenta nie zawierają stwierdzenia, że urządzenie to przeznaczone jest do pełnienia funkcji wentylacji wyłącznie w budynkach mieszkalnych;

SWM – system wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych
oznacza system wentylacyjny o następujących cechach:
a) maksymalna wartość natężenia przepływu nie przekracza 250 m3/h;
b) maksymalna wartość natężenia przepływu mieści się w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, a zgodnie z informacjami podanymi przez producenta urządzenie to przeznaczone jest do pełnienia funkcji wentylacji wyłącznie w budynkach mieszkalnych;

JMWint_limit – maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne (wyrażona w W/m3/s) oznacza szczególny wymóg dotyczący sprawności JMWint w odniesieniu do SW wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia;
 
Tych z Państwa, którzy chcieliby poznać tekst źródłowy omawianego rozporządzenia zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/14828/Rozp_systemy_wentylacyjne.pdf