Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona vbw.pl ma charakter informacyjny i jest prowadzona w celu prezentowania oferty usług z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno – promocyjnym, znajduje się formularz zgłoszeniowy, który umożliwiają Użytkownikowi przesłanie zapytania.
 2. Administratorem Strony jest VBW Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul.Chwaszczyńskiej 133D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179959, NIP: 7251740637, REGON 472201129, z kapitałem zakładowym w wysokości 280.000 zł.
 3. Serwis jest prowadzony i funkcjonuje zgodne z zasadami Regulaminu.
 4. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  ◦ Serwis – strona www funkcjonująca pod domeną vbw.pl prowadzona przez VBW Engineering Sp.z o.o.;
  ◦ Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.

II. Dane osobowe

Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym lub subskrypcji są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) VBW Engineering Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Strony jest VBW Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 133D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179959, NIP: 7251740637, REGON 472201129, z kapitałem zakładowym w wysokości 280.000 zł.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, pod adresem: info@vbw.pl
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji zamówienia lub usługi, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego dla realizacji umowy, np. wystawienia faktury.
 6. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 10. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniony przez VBW Engineering Sp.z o.o., z tym zastrzeżeniem, że zmiana jest wiążącą dla Użytkownika wyłącznie po jej udostępnieniu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu VBW Engineering Sp.z o.o., na Stronie (np. tekst i obrazy) stanowią własność VBW Engineering Sp.z o.o., lub jej licencjodawców.