Jeszcze więcej o Nas БЛОГ

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiskowych. Dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, pyły oraz tlenki azotu powstające w skutek uprzemysłowienia i wzrostu liczby ludności, działań przemysłu energetycznego i transportowego (spalanie paliw kopalnych) a także działalności rolniczej, są głównymi przyczynami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Powietrze zanieczyszczają wszelkiego rodzaju substancje (gazowe, stałe i ciekłe), znajdujące się w powietrzu w większej ilości niż ich szacowana średnia zawartość. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zanieczyszczone powietrze jako takie, którego „skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę)”.

Zanieczyszczenia powietrza (pyłowe lub gazowe) stanowią najbardziej niebezpieczne spośród wszystkich zanieczyszczeń, ze względu na to, że są ruchome, a przez to przemieszczają się na duże odległości.

Wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię sprawiło, że spalanie stanowi główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Tego typu zanieczyszczenia to głównie: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NxOy), pyły węglowe (X2), lotne związki organiczne, tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), ozon, ołów oraz pyły zawieszone. Źródło zanieczyszczeń powietrza stanowią: chemiczna obróbka paliw, przemysł chemiczny, rafineryjny i metalurgiczny, składowanie surowców i opadów, motoryzacja. Poza efektami działalności człowieka występują równie maturalne źródła zanieczyszczeń powietrza. Są to: wietrzenie skał, pożary lasów i stepów, wyładowania atmosferyczne, pył kosmiczny, wybuchy wulkanów oraz procesy biologiczne.

Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie podczas procesu oddychania. Są przyczyną powstawania schorzeń układu oddechowego, zaburzeń reprodukcji i alergii. Działają niekorzystnie na świat roślinny, zaburzając proces fotosyntezy, oddychania i transpiracji, zanieczyszczają wodę pitną. Zanieczyszczenia powietrza wtórnie skażają wodę i glebę. Patrząc w skali globalnej mają wpływ ma zmiany klimatyczne na Ziemi.

Wg WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) koszty zanieczyszczenia powietrza w Europie wynoszą ok 1,6 biliona UDS, powodując ok. 600 tyś przedwczesnych zgonów oraz liczne choroby. Skutkami zanieczyszczenia powietrza są także: kwaśne deszcze, smog, odory, dziura ozonowa, efekt cieplarniany.

Źródło: shutterstock.pl