Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin sklepu VBW Engineering

regulamin_sklepu_vbw

REGULAMIN ZAKUPÓW
www.vbw.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Sklep internetowy działa pod adresem www.vbw.pl (dalej: „Sklep”). Sklep jest prowadzony przez VBW Engineering spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 133 D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000179959, numer NIP: 7251740637, numer REGON: 472201129 tel. 58 629-65-65 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej także: „Sprzedający”). Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym Sklepu oraz w wersji pisemnej w siedzibie Sprzedającego.
2.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na towary dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest:
a)    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. Informacje o towarach

 1.    Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.    Ceny towarów wskazanych na stronie internetowej Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia, sposobu dostarczenia towarów do Klienta oraz łącznej wagi zamówionego towaru i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3.    Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie Sprzedający wystawia faktury VAT.
4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.   
5.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne, nowe i wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary posiadają wymagane certyfikaty jakościowe i przeszły gruntowną kontrolę jakości. Towary spełniają europejskie normy bezpieczeństwa. Karty gwarancyjne, które Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo są podbijane.

§ 3. Warunki realizacji zamówień

1.    Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.  
2.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  
3.    Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej.   
4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych towarów, kategorii towarowych lub ilości zamawianych towarów.   
5.    Zamówienia złożone na towar dostępny w danej chwili w magazynie Sprzedającego i potwierdzone przez Sprzedającego do godziny 12 realizowane są  w tym samym dniu roboczym.
6.    Szacunkowy czas realizacji zamówienia  wynosi od 1 do 5 dni roboczych, przy czym w zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć, nie dłużej jednak niż do 30 dni.
7.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
8.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w takim przypadku Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w części, a Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
9.    W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (dotyczy także przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 ust. 2 regulaminu.  
10.    W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości.  
11.    W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 7 regulaminu.  
12.    Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, z którego Sprzedający może skorzystać w terminie 5 dni.

§ 4. Formy płatności i realizacja zamówienia

1.    Zapłaty za zamówiony w Sklepie towar można dokonać:  
a)    Przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - w drodze przelewu bankowego na rachunek Sprzedającego BGŻ 40 1600 1114 0004 0701 5171 3001,
b)    Podczas odbioru towaru przedmiotu zamówienia w siedzibie Sprzedającego- gotówką
c)    podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez przewoźnika - gotówką.  
2.    Forma płatności za zamówienie może być uzależniona od rodzaju towaru i/lub miejsca odbioru zamówienia.
3.    Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich postanowień umowy (w tym ceny) ze Sprzedającym. Każda propozycja ze strony Klienta zostanie rozpatrzona.
4.    Zamówiony w Sklepie towar Sprzedający dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego w Sklepie towaru w siedzibie Sprzedającego.
5.    Klient jest obciążany kosztami dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów, od wartości i wielkości zamówienia oraz łącznej wagi zamówionego towaru.
6.    Szczegółowa wysokość kosztów dostawy prezentowana jest w zakładce wysyłka znajdującą się na stronie internetowej Sklepu.
7.    W przypadku gdy waga przesyłki okaże się większa niż wybrana przez Klienta metoda wysyłki, Sklep ma prawo, po uprzednim skontaktowaniu się z  Klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną, do zmiany kosztów wysyłki na odpowiednie w stosunku do wagi przesyłki.
8.    W przypadku, gdy wartość złożonego zamówienia przekroczy kwotę 2.500,00 PLN brutto, koszty dostawy towaru pokryje Sprzedający.

§ 5. Warunki reklamacji

1.    Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru.
2.    Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3.    Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego towaru lub towarów wraz z dowodem zakupu tego towaru (towarów) od Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji jest załączony do zamówienia).
4.    W przypadku jednak, gdy ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu  w miejscu, w którym towar się znajduje.   
5.    W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 poniżej.  
6.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
7.    Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego towaru.

§ 6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się z telefonicznie lub drogą elektroniczną ze Sprzedającym;
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827):  
a)    umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
b)    umów w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c)    umów w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do zamówienia). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sprzedający zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu.  

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:  
a) w siedzibie Sprzedającego
b) odsyłając przedmiot zamówienia na adres siedziby Sprzedającego w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.
5. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 7. Zwrot należności Klientom

1. Sprzedający dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Sprzedającego i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości niezwłocznej naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na wolny od wad.
2. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.   

§ 8. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest spółka VBW Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), której dane kontaktowe znajdują się pod adresem:
https://vbw.pl/index.php?option=com_contact&view=category&id=152&Itemid=83&lang=PL (Polska),
https://vbw.pl/index.php?option=com_contact&view=category&catid=55&id=153&Itemid=84&lang=PL (Zagranica),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179959, NIP: 725-17-40-637, REGON 472201129.
2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3.    Dane osobowe Klienta, obejmujące w swym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, dostawy towarów, realizacji płatności, obsługi ewentualnych reklamacji, a w przypadku wyrażenia zgody także w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
4.    Z udostępnionych przez Klienta danych osobowych korzystamy także w ramach udzielonej nam zgody, w celu porozumienia się z Klientem w sprawie realizacji zamówień.
6.    Kategorie danych osobowych Klienta, które zapisujemy i przetwarzamy to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Klienta (lub zostały przekazane w imieniu Klienta) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
7.    Odbiorcą danych osobowych Klienta są pracownicy i współpracownicy Spółki. Wymiana danych osobowych Klienta następuje wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
8.    Dane osobowe Klienta przechowywane i przetwarzane będą przez czas realizacji zamówienia, a także po zakończeniu umowy z Klientem w celu: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych), dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, a także do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
9.    Dane osobowe Klienta przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
10.    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.    W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
12.    Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1.    Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu.
2.    Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, nabywającemu produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsumentowi), przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.  
3.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
4.    Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).   
5.    Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.  
6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
7.    Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014